Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Dernek
 • Bilimsel Çalışma Birimleri Yönergesi
 • Bilimsel Çalışma Birimleri Yönergesi

  Amaç

  Madde 1. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) Bilimsel Çalışma Birimleri(BÇB); dernek üyelerinin ortak mesleksel ve bilimsel amaçlar doğrultusunda, bir araya gelmelerinin sağlanması; çalışma birimi üyelerinin çeşitli alanlarda mesleksel, toplumsal ve bilimsel çalışmalar düzenlenmesi ve bilimsel etkinliklerin arttırılması; yeni araştırmalar planlanması, yürütülmesi ve yeni mesleki yardımlaşma yolları yaratılması; her düzeyde eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve her türden eğitim araçlarının üretilmesi ile genel kurulun ve yönetim kurulunun talepleri doğrultusunda derneğin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapılması amacıyla kurulmuştur.

  Yapı ve İşleyiş

  Madde 2. Üyelerin başvurusu ve Yönetim Kurulunun kararıyla yeni bilimsel çalışma birimleri oluşturulabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü alanlarda BÇB oluşturabilir ve kurucu koordinatör atar. Kurucu koordinatör CETAD üyelerine davet çıkarır.

  Madde 3. CETAD bünyesindeki bir BÇB, biri koordinatör olmak üzere en az üç üyeden oluşur. BÇB iç işleyişinde gereğinde bir eş koordinatör seçilebilir. Üyeler en çok bir çalışma biriminde koordinatör görevi üstlenebilirler. Üyelerin yarısından bir fazlasının başvurusuyla BÇB koordinatör seçimi yenilenir.

  Madde 4. BÇB’ler her yıl en az dört kez toplanır, toplantı raporunu CETAD-ilgili BÇB web alanına yerleştirir. Yılda en az bir toplantı yapmayan veya toplantı raporlarını bildirmeyen BÇB’ye Yönetim Kurulu tarafından geçici koordinatör atanır. BÇB toplantısında koordinatör seçimini yapar.

  Madde 5. CETAD üyesi olan herkes BÇB’lerde görev alabilir. CETAD üyesi olmayanlar bu birimlerde gözlemci üye statüsünde görev alabilirler, ancak çalışma birimi işleyişinde oy kullanamazlar, koordinatör olamazlar. BÇB’ye yeni üyelik için kişiler kısa özgeçmişlerini dernek internet iletişim adresi üzerinden BÇB koordinatörüne göndererek üye olurlar. Koordinatör seçiminde oy kullanabilmek için BÇB’ye en az 6 aydır üye olmak gereklidir.   Üyeler kendi istekleriyle BÇB’den ayrılabilirler. Her 2 yılda 1 üyeler BÇB üyeliklerini güncellemelidir. Üyeliğini güncellemeyen üyelerin uyarılması sonrasında 1 ay içinde güncellemeyen üyelikler düşürülür. Kişiler başvurdukları takdirde yeniden aynı BÇB’ye üye olabilirler.

  Madde 5.  Tıp, hemşirelik, psikoloji-psikolojik danışmanlık fakülteleri öğrencileri BÇB’ ne öğrenci-gözlemci üye olarak katılırlar.  

  Madde 6. Çalışma Birimleri gelecek iki yıl için eşgüdümü sağlayacak koordinatörünü seçer ve koordinatör en fazla üst üste üç dönem göreve seçilebilir; koordinatörün istifası durumunda seçim yenilenir.

  Madde 7. CETAD Bilimsel Çalışma Birimleri koordinatörleri ekim ve mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez Yönetim Kurulu ile toplanırlar. Bunun dışında birimler çalışmalarını temel olarak tüm üyelerinin kayıtlı olduğu dernek web sitesi ve elektronik posta grubu iletişim ağı üzerinden sürdürürler.

  Madde 8. BÇB’ler dernek amacı ve tüzüğüne aykırı hareket edemezler. Çalışma Birimleri üyeleri ve Koordinatörleri o birimin yapacağı etkinlikleri Yönetim Kurulu'nun onayı ve işbirliği içinde yürütürler

  Madde 9.  Çalışma Birimleri, bilimsel kongreler için panel ve sempozyum düzenlemek, önermek; değişik eğitim etkinlikleri düzenlemek; yayın hazırlamak gibi etkinlikler yürütebilir. Tüm bu etkinlikleri düzenlerken çalışma birimleri koordinatörleri sanal iletim ağlarını kullanarak tüm üyelerini haberdar eder ve katkı ve görüşlerini alırlar.

  Madde 10. Çalışma Birimi Koordinatörü, bir önceki yılın çalışmalarını ve gelecek yıl için planlanan etkinlikleri özetleyen ; Çalışma Birimi Yıllık Raporunu her yılın Kasım ayında Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar. Yönetim Kurulu bu raporlan ilk toplantısında görüşür; planlanan etkinlikler açısından gerekli gördüğü değişiklikleri yapar; iletişim ağları aracılığıyla tüm üyelere duyurur.