Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Etik İlkeler
 • CETAD Etik Kurallar
 • CETAD Etik Kurallar

  CETAD ETİK KURALLARI

  CETAD üyeleri,cinsel eğitim,cinsel danışmanlık ve cinsel sorunların tedavisi alanında çalışan, farklı disiplinlerden gelen profesyonellerden oluşmaktadır. Bu nedenle,CETAD üyelerinin cinsel eğitim veya cinsel tedavi hizmetinde etik bir sorun ortaya çıktığında, yalnızca CETAD Etik kuralları değil,aynı zamanda bağlı oldukları temel disiplinlerin etik kuralları da devreye girecektir.

  Profesyonel etik, profesyonel uygulamalar için yol gösterici olan ve istenen standartlardır. CETAD,üyelerinin mesleki uygulamaları için standartlar önererek, üyenin/terapistin ve danışanın/hastanın haklarını korumayı amaçlamaktadır. Etik kurallar,cinsel eğitim,danışmanlık,cinsel terapi,süpervizyon ve araştırma koşulları için geçerlidir. CETAD,üyelerinden bu etik kurallara ve tüm genel profesyonel etik kurallara her zaman uymalarını ister.

  GENEL İLKELER

  1. CETAD üyesi,cinsellik alanındaki bütün profesyonel çalışmalarında,CETAD Etik kurallarına ve tüm genel profesyonel etik kurallara daima uymalıdır. 
  2. CETAD üyesi,cinsellik alanında çalışırken,hem CETAD´ın yeterlilik standartlarına hem de ilişkide bulunduğu diğer kurumların mesleki standartlarına uygun olarak hizmet vermelidir. 
  3. CETAD üyesi,insanlık dışı veya ayırımcı (ırk,yaş,cinsiyet,cinsel yönelim,dinsel inanç,ulus,etnik kimlik,bedensel ve/veya zihinsel özürlülük) hiçbir mesleki uygulamada yer almamalıdır. 
  4. CETAD üyesi,cinsel tedavi girişiminin etik sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. 
  5. CETAD üyesi,cinsel terapi için CETAD´ın yeterlilik standartlarını kabul eder.

  ETİK KURALLAR

  I) Cinsel terapistin nitelikleri:

  A) CETAD üyesi , cinsel eğitim,danışmanlık,cinsel terapi, süpervizyon için CETAD´ın standartlarına ve konuyla ilgili yasalara uygun eğitim almalıdır. 
  B) Cinsel terapist,cinsel işlevlerin yapısını ve cinsel sorunları açıklayan çeşitli kuramları bilmelidir. 
  C) Cinsel terapist, toplumda yaygın olan ve danışanı/hastayı etkileyebilecek cinsel inanış ve tutumların çeşitliliğini,kişilerin değer yargılarının farklılığını kavramalıdır. 
  D) Cinsel terapist,uygulanacak tedavi yönteminin seçiminden sorumludur. Ancak danışanı/hastayı olası tüm tedavi çeşit ve olanakları konusunda aydınlatmak da terapistin görevidir. 
  E) Cinsel terapist,kendi ehliyetinin ve yeterliliğinin sınırlarını bilmeli ve bunu danışana/hastaya da zamanında bildirmelidir. Eğer kendi ehliyeti danışanın/hastanın yararını sağlamıyorsa,danışana/hastaya başka terapistler önerebilmelidir. 
  F) Cinsel terapist,danışanın/hastanın kendi ehliyetini yanlış anlamasına yol açmamalı, eğitim, deneyim, yetenek ve becerisini ,terapi sürecinin başında açıklamalıdır. 
  G) CETAD üyesi cinsel terapist,mesleki uygulamalarında, niteliksiz veya ehliyetsiz kişilerle ve etik kurallara uymadığını bildiği kişilerle birlikte veya yardımlaşarak çalışmamalıdır. 
  H) CETAD üyesi terapist,bilerek yanlış kayıt tutmayacak ve gerçek dışı rapor düzenlemeyecektir. 
  I) Cinsel terapist,danışana/hastaya zarar verebilecek duygusal veya fiziksel sorunları olduğunda,danışanı zamanında uygun birine göndermek zorundadır.

  II)Moral,etik ve yasal standartlar

  A) CETAD üyesi cinsel terapist,deneyim ve eğitiminden bağımsız olarak, kişisel gereksinimlerinin terapi ilişkisindeki eylem ve kararlarını etkileyebileceğini,bu nedenle uygun bir supervizörü olması gerektiğini bilmelidir. 
  B) Cinsel terapist,danışanı/hastayı zedeleyebilecek ikili ilişkilere hiçbir koşulda girmemelidir. 
  C) CETAD üyesi terapist,danışanın/hastanın yasal ve sosyal haklarına zarar verebilecek eylemlerden her zaman kaçınmalıdır. 
  D) CETAD üyesi,mesleki uygulamaları hakkındaki şikayet ve soruşturmaları 1 ay içinde CETAD Yönetim/Onur Kuruluna bildirmelidir.

  III)Danışanın/Hastanın Yararı

  A) Cinsel terapist,danışan/hasta ile profesyonel ilişkisinin başında;söz konusu cinsel sorunun yapısı, uygulayacağı tedavinin özellikleri ve kuralları,bu sorun için terapinin değişim etkinliği konularında danışana/hastaya bilgi vermelidir. 
  B) CETAD üyesi cinsel terapist,danışan/hasta ile girdiği eğitim,danışma,terapi ilişkisi sırasında,danışana/hastaya ait edindiği tüm bilgileri gizli tutacak,hatta danışan/hasta ile mesleki ilişkisini de saklı tutacaktır. 
  C) CETAD üyesi, danışandan/hastadan edindiği bilgiyi ancak şu koşullarla açıklayabilir; 

  1.Danışan/hasta,açıklanabilecek bilginin tipini,hangi amaçla kullanılacağını, kime açıklanabileceğini,bu yetkiyi gönüllü olarak verdiğini belirten, danışanın/hastanın ismini ve tarihi içeren bir şekilde yazılı onay verirse, 
  2.Danışanın/hastanın ya da bir başkasının hayatına ya da güvenliğine ilişkin açık bir tehlike varsa, 
  3.Yasal bir zorunluluk varsa. 

  D) CETAD üyesi,danışanın/hastanın özel bilgilerini eğitim,araştırma,yayın için kullanmak isterse,danışanın/hastanın yazılı onayını almalıdır. 
  E) CETAD üyesi, danışanın/hastanın gizli bilgilerini süpervizör ya da konsültan gibi profesyonel kişilerle de sınırlı bir şekilde paylaşmalıdır. Bu kişilerin süpervizyon ya da konsültasyon sürecinde edindikleri bilgilerin gizliliğine uyması da üyenin sorumluluğundadır. 
  F) CETAD üyesi terapist, profesyonel uygulamaları ile ilgili kayıt tutacaktır. Bu kayıtların saklanması güvenilir olmalıdır.(Son görüşmeden sonra en az 5 yıl tam kayıt,en az 10 yıl tam kayıt/anlamlı özet saklanmalıdır.) 
  G) CETAD üyesi terapist, kendi ölümü ya da mesleki uygulamalarını engelleyecek bir sağlık sorunu olması durumunda da,kayıtlarının güvenliğini sağlamalıdır. 
  H) CETAD üyesi, çift ya da aile gibi gruplara hizmet veriyorsa,grup içinde de her üyenin gizlilik hakkını korumalıdır. 
  I) CETAD üyesi, çocuk ya da ergen danışanın/hastanın gizlilik hakkını ebeveynin bilme hakkı ile uygun biçimde dengelemelidir. 
  J) Danışan/hasta, başka bir profesyonelden aldığı terapötik müdahale hakkında bilgi istiyorsa,CETAD üyesi ,danışanın/hastanın yararına olabilecek bilgileri vermelidir. 
  K) Cinsel terapist, danışanın/hastanın yararı için gerekli olduğunda,tedavi planı ile ilgili konsültasyon,süpervizyon almalıdır. 
  L) CETAD üyesi terapist, danışan/hasta ile ve onunla yakın duygusal bağı olan kişilerle veya birinci dereceden yakınlarıyla,bilerek hiçbir ikili ilişkiye girmeyecektir. 
  M) Danışan/hasta istese de CETAD üyesi terapist, asla danışan/hasta ile cinsel eylemlere öpüşme,cinsel birleşme, göğüs veya cinsel organların okşanması girişmeyecektir. Cinsel davranışın uygunsuzluğuna karar vermek için terapötik ilişkinin sürmekte olması yeterlidir. 
  N) Danışan/hasta uygulanan tedaviden yarar görmüyorsa,terapist, verdiği profesyonel hizmeti sonlandırmalı ve danışana başka profesyonel yardım kaynaklarını sunmalıdır.

  IV) Eğitim alanların yararı

  A) CETAD üyesi eğitici terapist,kendisinden eğitim alanların ve çalışanların haklarına ve onurlarına saygı göstermek,onlara eğitim şansı,akademik özgürlük ve sorumluluk vermek zorundadır. 
  B) CETAD üyesi,eğitim veya süpervizyon sorumluluğunu aldığı öğrenci ile profesyonel ilişkisinin başında,kendi profesyonel nitelik ve ehliyeti, konuları, sorumluluğu, görevleri ve öğrencinin ne ödeyeceği gibi konuları açıkça belirtmelidir. 
  C) CETAD üyesi eğitici, eğitimde her zaman yüksek standartları sürdürmek ve güncel bilgi kullanmak zorundadır. 
  D) CETAD üyesi eğitici, eğitim ve süpervizyon sürecinin sistematik ve anlamlı kayıtlarını tutmalıdır. 
  E) CETAD üyesi eğitici, eğitilenin bireysel ve profesyonel bilgilerini kesinlikle gizli tutmak zorundadır. 
  F) CETAD üyesi eğitici,öğrencisinden araştırma projeleri için denek olmasını hiçbir zaman istememelidir. 
  G) CETAD üyesi eğitici terapist, cinsel tedavi eğitimi verdiği öğrencileri ile , herhangi bir tedavi ilişkisine girmemelidir. 
  H) CETAD üyesi eğitici, öğrencisi ile ,eğitim ilişkisi boyunca,hiçbir cinsel ilişki kurmamalıdır.

  V)Araştırma olgularının çıkarı

  A) CETAD üyesinin yapacağı tüm araştırmalar yasal ve etik olmalı,deneklerin onur,hak ve çıkarları korunmalıdır. 
  B) CETAD üyesi,ancak deneklere araştırıcıların profesyonel niteliklerinin ve araştırma boyunca bilimsel,etik ve yasal sorumluluklarının bildirildiği araştırmalar yapabilir. 
  C) CETAD üyesi,yalnızca yasalara uygun ve deneklerin gönüllü,bilgilendirilmiş onayı alınmış araştırmalara katılabilir.