Skip Navigation Links
 • Anasayfa
 • Dernek
 • Tüzük
 • Tüzük

  CİNSEL EĞİTİM, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  Madde 1: Derneğin Adı, Merkezi

  Derneğin adı “Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Derneğin şubesi yoktur.

  Madde 2: Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

  a) Türkiye genelinde farklı disiplinler tarafından yürütülen cinsel sağlık, cinsel eğitim, cinsel işlev bozukluklarının tedavileri ve evlilik terapileri ile bu konularda danışmanlık hizmetlerinde görev alan tüm kuruluş ve profesyoneller arasında eşgüdümü ve işbirliğini sağlayarak, bu konulardaki her türlü bilgi birikimini ve hizmet etkinliğini arttırmak ve toplum sağlığına katkıda bulunmak.

  b) Ülke genelinde cinsel sağlığın korunması, toplumun cinsel konulardaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi, cinsel sorunlarla ilgili danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, cinsel işlev ve cinsel kimlik bozukluklarının tedavi hizmetlerinin ve evlilik terapilerinin ülke çapında bilimsel ölçütler ve etik kurallar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması, toplumun cinsel sağlığı ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

  c) Toplumu cinsel sağlığın korunması konusunda aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak.

  d) Bu alanda çalışan ve farklı disiplinler ile farklı meslek gruplarından gelen profesyonellerin kendi aralarındaki ve/veya hekim/danışılan-hasta/danışan arasındaki ilişkiler ile ilgili etik kurallarını belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için ilgili meslek kuruluşları ya da kurumlar nezdinde girişimde bulunmak. Gerektiğinde bu alandaki hasta/danışan haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.

  e) Gerektiğinde ilgili bakanlıklar ve/veya meslek kuruluşları ya da ilgili kurumlar nezdinde cinsel sağlık, cinsel eğitim ya da benzeri cinsel sorunlarla ilgili oluşturulacak kurullarda ve alınacak kararlarda görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

  f)  Bu alanda görev yapan farklı disiplinlerdeki profesyonellerin ( hekimler, psikologlar, eğitimciler vb.) gerek lisans gerekse lisansüstü/uzmanlık eğitim programlarında cinsel sağlık ile ilgili var olan eksiklikleri, eğitim standartlarını saptamak, eğitimin bu standartlara uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.

  g) Cinsel sağlık, cinsel sorunlar ve cinsel eğitim gibi alanlarda bilimsel çalışmaları özendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.

  h) Dernekler Yasası’nda belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında derneğin kuruluş amacına uygun alanlarda çalışan dernek, vakıf, meslek örgütleri ve kurumlarla işbirliği yapmak

  i) Uluslararası bilimsel, mesleki ve diğer platformlarda Türkiye’de bu alanda görev yapan hekim, psikolog vb. profesyonelleri temsil etmek

  j) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

  k) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

  l) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

  Madde 3: Derneğin Çalışmaları.

  Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

  a) İkinci maddede belirtilen alanlardaki etik kuralların, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitimin standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

  b) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve/veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

  c) Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek. Eğitim çalışmaları yapmak.

  d) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve broşür gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

  e) Derneğin amaçları ile ilişkili vakıf yada federasyon kurmak, kurulacak vakıf yada federasyona kurucu üye olmak, bağışta bulunmak.

  f) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla lokal açmak, balo, yemek, konser vb. düzenlemek.

  g) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.

  h) İlgili bakanlıklar, meslek örgütleri ya da kuruluşlar nezdinde derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.

  i) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için, derneğin amaçları doğrultusunda yapılacak olan bilimsel, akademik, sosyal, kültürel etkinlikler ve mesleki eğitim ve organizasyonlarla ilişkili olarak iktisadi işletme kurmak.

  j) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

  k) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak

  Madde 4: Uluslararası Derneklere Üyelik.

  Dernek, amaçları doğrultusunda uluslar arası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki bilimsel, mesleki ve diğer dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar ve yardımlaşmalar yapabilir.

  Madde 5: Derneğe Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

  Derneğe, cinsellik alanında çalışan, fiil ehliyeti bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden hekim, psikolog, rehberlik ve danışmanlık uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve eğitimciler asıl üye olabilirler. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

  Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve gerektiğince fotoğraf ekledikten sonra, üyelik giriş ödentisi olan 50TL’ yi ödeyerek Yönetim Kuruluna başvururlar.

  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

  Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

  Uluslararası çalışmalar yapmış Türk ve yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve/veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir.

  Madde 6: Üyelikten Çıkma

  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten ayrılanların ya da çıkarılanların ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

  Madde 7: Üyelikten Çıkarılma

  a) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

  1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

  2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

  3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

  4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

  5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

  b) Bilimsel, mesleki ve etik kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu ve derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı saptanan üyeler Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarmaya itiraz söz konusu olduğunda, itirazdan sonraki ilk Genel Kurul’da üyelikten çıkarma işlemi görüşülerek kesin karara bağlanır. Üyelikten çıkarma işlemine itiraz, çıkarma kararı alındıktan sonraki 3 ay içerisinde yapılmalıdır. Çıkarma işleminden sonra itiraz olursa ilk Genel Kurula kadar üyelik devam eder. Üyelikten çıkarılmada nihai karar organı Genel Kurul’dur.

  Madde 8: Üyelik Yükümlülükleri.

  a) Asıl üyeler, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümlülükleri düzenli ve tam olarak yerine getirmekle mükelleftirler.

  b) Her kişi üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür. Üyeliği kabul edilmeyenlerin giriş ödentisi geri verilmez.

  c) Üyelik ödentisi yıllık 20TL olup her yıl için bir kerede ödenir. Yönetim Kurulu günün koşullarına göre üyelik ödentisini arttırma yetkisine sahiptir.

  Madde 9: Derneğin Kurucu Üyeleri.

  Adı Soyadı
  Doğum Yeri ve Tarihi
  Mesleği
  Uyruğu
  Prof. Dr.Engin Eker
  1943,İstanbul
  Doktor
  TC
  Dr. Cem İncesu
  1963, Malatya
  Doktor
  TC
  Prof. Arşaluys Kayır
  1944, Diyarbakır
  Psikolog
  TC
  Dr. Ercan Özmen
  1961, Malatya
  Doktor
  TC
  Psikolog Ufuk Sezgin
  1959, İstanbul
  Psikolog
  TC
  Dr. Doğan Şahin
  1960, Malatya
  Doktor
  TC
  Dr.Nesrin Yetkin
  1954, İstanbul
  Doktor
  TC
  Prof. Şahika Yüksel
  1947, İstanbul
  Doktor
  TC

  Madde 10: Derneğin Organları

  a) Genel Kurul

  b) Yönetim Kurulu

  c) Denetleme Kurulu

  d) Onur Kurulu

  Madde 11: Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

  Derneğin en yüksek karar ve denetleme organıdır. Derneğin bütün asıl üyeleri Genel Kurulun doğal üyesidirler.

  Olağan Genel Kurul, iki yılda bir Şubat ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

  Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurulda yalnızca gündemdeki maddeler görüşülür.

  Çağrı Usulü

  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  Toplantı Usulü

  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  Madde 12: Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

  Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

  Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

  Madde 13: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

  1- Dernek organlarının seçilmesi,

  2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

  3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

  4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

  5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

  6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

  7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

  8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

  9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

  10- Derneğin vakıf kurması,

  11- Derneğin fesih edilmesi,

  12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

  13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

  Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

  Madde 14: Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

  Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşit oy durumunda kura çekilir.

  Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir. Üst üste 3 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

  1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

  2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

  3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

  4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

  5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

  6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

  7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

  8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

  9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

  10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

  11- Üyeler hakkındaki dernek suçu ya da etik kurallara uyumsuzluk iddiasıyla başvuru olduğunda konu ile ilgili bilgileri tamamlayıp bir dosya oluşturmak. Onur kurulunu toplantıya çağırarak iddialarla ilgili soruşturma dosyasını bu kurula sunmak

  12- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

  Madde 15: Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

  Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

  Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

  Madde 16: Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri

  a) Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.

  b) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

  c) Yönetim Kurulunca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

  d) Görevde bulunmadığı hallerde yerine bir Yönetim Kurulu üyesini görevlendirir.

  Madde 17: Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

  a) Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

  b) Yönetim Kurulunun ve/veya Genel Başkanın vereceği görevleri yapar.

  c) Bulunmadığı durumlarda Genel Başkana vekalet eder.

  Madde 18: Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri

  a) Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

  b) Genel Başkan’la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.

  c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.

  d) Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Yönetim Kurulu’na ve Genel Başkan’a bildirir.

  e) Yönetim Kurulu’nun yazışmalarını yürütür.

  f) Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar.

  g) Yönetim Kurulu’nun dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurul’da sunar.

  Madde 19: Sayman’ın Görev ve Yetkileri

  a) Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.

  b) Derneğin taşınır ve taşınmaz malvarlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür.

  c) Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.

  d) Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlem alır.

  e) Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.

  f) Dernek personelinin bordrosunu, SSK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.

  g) Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

  h) Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.

  i) Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura ya da noter onaylı gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan’a onaylatır.

  j) Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Yönetim Kurulu kararıyla yapar.

  k) Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasını çeker. Bağışları bağış belgesiyle dernek adına alır.

  l) Her türlü kıymetli evrak ve parayı kasada saklar.

  m) Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir.

  Madde 20: Onur Kurulu Onur Kurulu’nun Seçilmesi, İşbölümü, Toplantı Kuralları:

  a) Onur Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu üyeleri, Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. Eşit oy alanlar arasında sıralama kurayla belirlenir.

  b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler içlerinden bir kişiyi başkan seçerler.

  c) Asıl üyelikten boşalma olduğu takdirde oy sıralamasına göre ve boşlana üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir.

  d) Onur kurulu, Yönetim kurulunun isteği veya kendiliğinden, Onur Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır.

  e) Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı halinde red olunabilir, ancak red isteminde bulunan kişi iddiasını kanıtları ile bildirmek zorundadır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar. Bu durumlarda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı üçe tamamlanır.

  Onur Kurulu’nun Görev ve Yetkileri Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Genel kurula karşı sorumludur.

  b) Dernek üyeleri arasındaki ve/veya dernek üyesi-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta hakları ile ilgili etik kuralları belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda uyarı’dan başlayarak üyelikten çıkarma’ya kadar cezalar önermek.

  c) Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyelerin üyelikten çıkarılmalarını Yönetim Kurulu’na önermek.

  d) Onur Kurulu’nun çalışma esasları hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik ilk Genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girer.

  Madde 21: Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi

  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi Genel Kurul kararı ile olur. Tüzük değişikliği Yönetim Kurulu ya da üyelerin beşte birinin önerisiyle, Genel Kurul ilanından önce bildirilmek koşuluyla gündeme alınır. Üyelerin beşte birinin önerisiyle yapılacak tüzük değişikliği için, değişiklik yapılması önerilen maddeler ve değişiklik önerisi Genel Kurul tarihinden en az 30 gün önce Yönetim Kurulu'na bildirilir. Genel Kurul ilanında tüzük değişikliği yapılacağı belirtilmelidir. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişiklik oylaması açık olarak yapılır. Değiştirilen tüzük maddeleri, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Madde 22: Derneğin Gelir Kaynakları

  a) Üyelik Başvuru ödentisi.

  b) Yıllık üyelik ödentisi.

  c) Bağış ve yardımlar.

  d) Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.

  e) Mevduat faizleri.

  f) Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal, kaset, video kaset, CD vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.

  g) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan, eğitim amaçlı toplantı ya da organizasyonlardan ya da çay, balo, piyango, yemek gibi sosyal toplantılardan ve elde edilen gelirler.

  h) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

  i) Diğer gelirler.

  Madde 24: Derneğin Giderleri

  a) Yönetim ve büro giderleri.

  b) Personel giderleri.

  c) Demirbaş eşya giderleri.

  d) Yayın ve yazışma giderleri.

  e) Derneğin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilen işlerin giderleri.

  Madde 25: Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

  a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

  2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

  3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

  4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

  5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

  2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

  c) Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

  d) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen)

  “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

  Madde26: Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

  a) Gelir ve gider belgeleri;

  Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

  b) Alındı Belgeleri

  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

  c) Yetki Belgesi

  Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

  Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

  d) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

  Madde 27: Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı

  Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti Dernek Merkezi’ne aittir. Tapulama işlemi ve tüm satışlar Dernek adına yapılır.

  Madde 28: Beyanname Verilmesi

  Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

  Madde 29: Bildirim Yükümlülüğü

  Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

  Genel Kurul Sonuç Bildirimi

  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

  Genel kurul sonuç bildirimine;

  1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

  2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.

  Taşınmazların Bildirilmesi

  Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

  Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

  Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

  Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

  Değişikliklerin Bildirilmesi

  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Madde 30: Derneğin İç Denetimi

  Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

  Madde 31: Derneğin Borçlanma Usulleri

  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

  Madde 32: Derneğin Feshi ve Kapatma

  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

  Tasfiye İşlemleri

  Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği” ibaresi kullanılır.

  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Türkiye Psikiyatri Derneği’ne devredilir.

  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

  Madde 33: Hüküm Eksikliği

  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

  Madde 34: Yürürlük

  Kurucu üyelerin 31/10/1997 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilen ve 22/02/2006 tarihinde yapılan Genel Kurul’da ve 25/08/2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da değiştirilen bu tüzük, yürürlük maddesi dahil 34 Maddeden oluşmaktadır.